ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als klant van SVDMCOACH (hierna te noemen cliënt) van de onderneming Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer ingeschreven bij KVK te Groningen onder nummer 57242631 , gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Voedings- en bewegingscoach Sybren van der Meer behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.

ALGEMEEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Voedings- en bewegingscoach Sybren van der Meer en de betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer en de betreffende cliënt overeengekomen.

Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.

1 INSCHRIJVING ALS CLIENT

1.1. De inschrijving bij Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  geschiedt op basis van de invulling en ondertekening van de overeenkomst. Voor Personal Training lessen, wordt er een intakegesprek gehouden. Het intakegesprek is gratis, ook als de klant beslist geen overeenkomst aan te gaan.

1.2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer . Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt worden.

1.3. Personal Training (PT) cliënten kiezen zelf wat voor soort training zij willen volgen.

2 DUUR EN BEEINDIGING VAN OVEREENKOMST

2.1. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving en is geldig voor bepaalde tijd zoals schriftelijk overeengekomen.

2.2  De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden met een opzegtermijn van 1 maand.

3 BETALING

3.1 Personal Training (PT)

3.1.1. Er is sprake van personal training als er maximaal één persoon traint onder begeleiding van een personal trainer. Bij small-group training kunnen er maximaal 6 cliënten tegelijkertijd getraind worden.

– De kosten van de personal training worden bepaald aan de hand van het door de cliënt gekozen trainingen en zijn inclusief 6 procent btw.

– Cliënten kunnen aangeven of de betaling plaats vind via maandelijkse automatische incasso of via een éénmalige factuur.  Het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur op rek.nummer NL68RAB00351751580

– Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  plant zelfstandig de dagen en tijden waarop er getraind wordt en kunnen minimaal 24 uur van tevoren nog gewijzigd worden door Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  en de betreffende cliënt.

Afzegging van Personal Training (PT) lessen:

3.1.2.A) Als een cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende cliënt gewoon doorberekend.

  1. B) Als een cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de les niet doorberekend.

4 WANBETALING

4.1. Er zullen in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft de cliënt 5 dagen om de factuur te voldoen. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna, zullen wij voor de twee volgende aanmaningen € 12,50- aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

4.2. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaatkosten zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  worden gemaakt, zijn voor rekening van de cliënt.

De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.

5 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

5.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

6 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Het is verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen.

6.2. De cliënt verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten van Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  (indien nodig, eigen huisarts raadplegen)

6.3. De cliënt verklaart bij deze de trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.

6.4 De cliënt verklaart Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het trainen.

Algemene voorwaarden

6.5. De cliënt verklaart Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.

6.6. De cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsadviezen en trainingen.

6.7. Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit voorafgaande aan de les dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer

 7 AANPASSINGEN VAN PRIJZEN

7.1  Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer behoudt zich het recht voor het verhogen van de tarieven.

7.2. Voedings-en bewegingscoach Sybren van der Meer  behoudt zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.